Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 13 tháng 11 năm 2018


Đoàn Thanh niên