Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "


Ngày 14 tháng 11 năm 2018


Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng


Họ và tên: Lê Quang Thẩm
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email: tham.pgd.nd@gmail.com
Điện thoại: 0914.418.135-016.38.37.77.99
Địa chỉ: Khe Tre, Nam Đông 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 353