Thứ Hai, 10/12/2018

Buổi sáng

Trực báo cơ quan(CC,VC cơ quan).

Buổi chiều

- Hội thảo các câu lạc bộ bóng đá.

Thứ Ba, 11/12/2018

Buổi sáng

- Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa VI(TP-PTP)

Buổi chiều

- Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện  Khóa VI(PTP).

- Cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp huyện (theo QĐ).

Thứ Tư, 12/12/2018

Buổi sáng

Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa VI(PTP).

- Khai mạc Cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp huyện (theo QĐ).

Buổi chiều

Họp kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa VI(PTP)

- Tổng kết cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp huyện.

Thứ Năm, 13/12/2018

Buổi sáng

- Duyệt quyết toán ngân sách bóng đá cộng đồng năm 2018(PTP-CV-BQLDA).

- Kiểm tra nắm tình hình học sinh bỏ học tại các trường THCS(TP-bộ phận PT)

Buổi chiều

Duyệt quyết toán ngân sách bóng đá cộng đồng năm 2018(PTP-CV-BQLDA).

- 15h, Khảo sát sân bóng đá Hương Hữu (PTP-CV- BQLDA).

- Kiểm tra nắm tình hình học sinh bỏ học tại các trường THCS(TP-bộ phận PT)

Thứ Sáu, 14/12/2018

Buổi sáng

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường MN(LĐ-CVMN).

Buổi chiều

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường MN(LĐ-CVMN).