Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

 » Liên kết trang thông tin các đơn vị

Liên kết trang thông tin các đơn vị