Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "


Ngày 25 tháng 05 năm 2018


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường THCS