Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 26 tháng 02 năm 2018


Các phòng giáo dục