Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.