Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "


Ngày 23 tháng 05 năm 2018


Đáp án

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 

Không có dữ liệu nào.