Học tập là một việc suốt đời "


Ngày 14 tháng 11 năm 2018