Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 14 tháng 11 năm 2018