Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 14 tháng 11 năm 2018


Lĩnh vực : Tổ chức Cán bộ

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
250/PGD&ĐTTCCB 17/12/2014 Công văn số 250/PGD&ĐTTCCB ngày ban hành 17/12/2014 báo cáo thực hiện biên chế giữa năm học 2013-2014
28 /CV- CĐ 05/11/2013 Công văn số 28 /CV- CĐ ngày ban hành 05/11/2013 trực báo Công đoàn ngành định kỳ       
187 /PGD&ĐT-TCCB 16/10/2013 Công văn số 187 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 16/10/2013 Báo cáo thực trạng 2012-2013 và xây dựng KHNH 2014-2015.
163 /PGD&ĐT-TC 16/09/2013 Công văn số 163 /PGD&ĐT-TC ngày ban hành 16/09/2013  Báo cáo danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý.
154 /PGD&ĐT-TCCB 12/09/2013 Công văn số 154 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 12/09/2013 Về việc hướng dẫn đăng ký thi đua và nâng ngạch lương. 
158 /PGD&ĐT-TC 12/09/2013 Công văn số 158 /PGD&ĐT-TC ngày ban hành 12/09/2013 Hướng dẫn nộp hồ bổ nhiệm chính thức ngạch viên chức
135 /PGD&ĐT-TCCV 12/08/2013 Công văn số 135 /PGD&ĐT-TCCV ngày ban hành 12/08/2013 làm thẻ đối với CBCCVC
113/PGD&ĐT-TCCB 24/06/2013 Công văn số 113/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 24/06/2013
85/ CV-GD&ĐT-TC 02/05/2013 Công văn số 85/ CV-GD&ĐT-TC ngày ban hành 02/05/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản và công tác tổ chức cuối năm.  
88 /PGD&ĐT-TĐ 02/05/2013 Công văn số 88 /PGD&ĐT-TĐ ngày ban hành 02/05/2013 Báo cáo công tác thi đua của các bộ phận chuyên môn PGD&ĐT
83 /PGD -TCBC 23/04/2013 Công văn số 83 /PGD -TCBC ngày ban hành 23/04/2013  báo cáo sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2013 và Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
77/PGD&ĐT-TCCB 17/04/2013 Công văn số 77/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 17/04/2013 báo cáo thực trạng 2012-2013 và xây dựng KHNH 2013-2014, báo cáo tình hình chất lượng đội ngũ  
43 /PGD&ĐT-TĐ 04/03/2013 Công văn số 43 /PGD&ĐT-TĐ ngày ban hành 04/03/2013  hướng dẫn công tác TĐKT năm học 2012-2013
42 / PGD&ĐT-TCCB 01/03/2013 Công văn số 42 / PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 01/03/2013 báo cáo chất lượng viên chức
26/PGD&ĐT-TCCB 29/01/2013 Công văn số 26/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 29/01/2013 góp ý xây dựng Quy chế thuyên chuyển cán bộ viên chức.