Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 26 tháng 02 năm 2018